Convocatòria d'Alumnes col·laboradors de Tipus A 2016-17

estudiantsCONVOCATÒRIA D'ALUMNES COL·LABORADORS 2016-17 

Poden optar a aquestes places tots els alumnes que l'any acadèmic 2016 -17 estiguin matriculats a la UIB, de qualsevol estudi de grau, sempre que hagin superat un mínim de 60 ECTS de la titulació, segons del perfil de la plaça, publicat a la pàgina web de la UIB. Un mateix alumne només pot gaudir dues vegades de places d'alumne col·laborador de cada tipus. Excepcionalment, en pot gaudir una tercera vegada si és l'únic candidat a una plaça. El fet de gaudir d'una plaça d'alumne col·laborador és incompatible amb una altra plaça de qualsevol tipus. Es suficient que l'alumne acrediti la seva matrícula en el moment de la concessió de la beca.

Convocatòria d'alumnes col·laboradors de tipus A 

Les places d'alumnes col·laboradors de tipus A són les que es destinen a la col·laboració en tasques d'investigació, lligat al personal docent i investigador de les facultats i escoles

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'ALUMNES COL·LABORADORS DE TIPUS A

Plaça Nom tutor/a Crèdits
per reconeixer)
Places
A-FFL030 Marimon Riutort, Antoni 6 ( 6 ) 2
A-FFL054 Serra Busquets, Sebastià 6 ( 6 ) 1

 Consultau altres tipus de places d'alumnes col·laboradors de tipus B

OBSERVACIONS

 

El termini per presentar les sol·licituds començarà el proper dia 16 de setembre de 2016 i acabarà el dia 21 de setembre de 2016 (ambdós inclosos).

Els alumnes aspirants a les places han de presentar la sol·licitud degudament emplenada a través de UIBdigital i han d'enviar, per correu electrònic, al tutor la documentació exigida per a cada plaça; el codi de la plaça i el nom de l'alumne han d'estar indicats a l'assumpte del correu.

Els alumnes poden optar a un màxim de cinc (5) places en el cas del tipus A i B i a un màxim de dues (2) en el cas de tipus C, per a les quals han de reunir els requisits exigits per a cadascuna. Han d'indicar a la sol·licitud el codi de la plaça a la qual opten i han de presentar una sol·licitud per plaça (vegeu els codis de les places).

El tutor de cada plaça rebrà totes les sol·licituds a través de UIBdigital el dia 22 de setembre de 2016. Els alumnes que opten a places per a les quals s'estableix una «entrevista personal» com a criteri de selecció, rebran un correu del tutor a partir del dia 22 de setembre de 2016 amb una proposta de data i hora. Hauran de confirmar l'entrevista, per telèfon o per correu electrònic, al número o a l'adreça que s'hi indiqui.

El tutor convocarà l'òrgan de selecció, el qual, en data màxima 28 de setembre de 2016, adjudicarà les places d'alumnes col·laboradors aplicant els criteris de selecció que s'especifiquen per a cada una.

El dia 29 de setembre de 2016 es publicarà a la pàgina web de la UIB el resultat provisional per als alumnes. Addicionalment l'alumne aspirant a una plaça rebrà un correu electrònic pel qual sabrà si ha estat seleccionat com a col·laborador o si ocupa un lloc de suplent, indicat l'ordre de selecció. El fet de no rebre aquest correu no és justificació per no acceptar la plaça en el termini establert.

Els alumnes que resultin seleccionats per a una plaça, o per a més d'una, tindran el dies 29 de setembre de 2016 i 30 de setembre de 2016 per acceptar la plaça, o per renunciar-hi, si escau, mitjançant UIBdigital. Un alumne només pot ser col·laborador en una plaça. L'acceptació d'una plaça implica la renúncia a ocupar-ne qualsevol altra. Les vacants generades seran adjudicades als alumnes suplents de cada plaça per estricte ordre de selecció. L'alumne que no l'hagi acceptada o no hi hagi renunciat per UIBdigital, perdrà la plaça assignada.

El dia 4 d'octubre de 2016 es publicarà a la pàgina web de la UIB el resultat provisional dels alumnes titulats que han acceptat la plaça i dels suplents que han passat a ser titulars. Addicionalment l’alumne suplent que ha passat a ser titular rebrà un correu electrònic pel qual sabrà que ha estat seleccionat. El fet de no rebre aquest correu no és justificació per no acceptar la plaça en el termini establert.

Del dia 4 d'octubre de 2016 al dia 5 d'octubre de 2016 els alumnes suplents que hagin passat a ser titulars han d’acceptar la plaça o renunciar-hi. L’alumne que no l’hagi acceptada o no hi hagi renunciat per UIBdigital, perdrà la plaça assignada.

Les places que es declarin desertes seran objecte de convocatòria extraordinària.

Els alumnes que siguin nomenats alumnes col·laboradors estan obligats a complir l’horari, les normes i la disciplina de la Universitat de les Illes Balears, on realitzen llur formació. Els alumnes col·laboradors han de complir, en particular, amb les exigències de confidencialitat de la informació relativa a la protecció de la propietat intel·lectual i industrial, tant derivades de la seva pròpia activitat en investigació com de les que es realitzin a la Universitat i a les quals tinguin accés.